Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


22/04 21:34
Compras
25.000,00
Gogo > mitorafael13

22/04 21:34
Compras
167.000,00
Gogo > mitorafael13

22/04 21:34
Compras
84.375,00
Gogo > mitorafael13

22/04 21:34
Compras
375.000,00
lucashc2608 > mitorafael13

22/04 21:31
Compras
365.625,00
mitorafael13 > Gogo

22/04 21:31
Compras
275.000,00
mitorafael13 > lucashc2608

22/04 21:19
Compras
33.750,00
Marquinhos > alexandre

22/04 21:04
Compras
33.750,00
alexandre > Marquinhos

22/04 20:58
Compras
101.250,00
jefersonr_ > lucashc2608

22/04 20:58
Compras
61.875,00
jefersonr_ > Guilheiro

22/04 20:41
Compras
70.000,00
Gogo > aefrafael

22/04 20:10
Compras
61.875,00
Guilheiro > jefersonr_

22/04 19:41
Compras
4.000,00
Livre > mitorafael13

22/04 19:35
Compras
100.000,00
japapes2018 > aefrafael

22/04 19:35
Compras
101.250,00
lucashc2608 > jefersonr_

22/04 19:24
Compras
4.000,00
Livre > alexandre

22/04 19:09
Compras
28.125,00
aefrafael > Guilheiro

22/04 19:09
Compras
70.000,00
aefrafael > alexandre

22/04 19:06
Compras
28.125,00
Guilheiro > aefrafael

22/04 18:19
Compras
4.000,00
Livre > Alex

22/04 18:19
Compras
4.000,00
Livre > Alex

22/04 17:36
Compras
84.375,00
aefrafael > Gogo

22/04 15:39
Compras
4.000,00
Livre > andersonfalcao

22/04 15:07
Demissão
4.000,00
japapes2018 > Livre

22/04 15:05
Compras
4.000,00
Livre > japapes2018

22/04 14:50
Compras
55.000,00
alexandre > Bonfim

22/04 14:48
Compras
84.375,00
Gogo > aefrafael

22/04 14:48
Demissão
4.000,00
angelo > Livre

22/04 14:46
Trocas
200.000,00
angelo > michael

22/04 14:43
Compras
4.000,00
Livre > japapes2018

22/04 14:33
Compras
22.000,00
Bonfim > mitorafael13

22/04 14:29
Compras
55.000,00
michael > japapes2018

22/04 13:58
Compras
4.000,00
Livre > Bonfim

22/04 13:55
Compras
112.500,00
japapes2018 > Bonfim

22/04 13:54
Compras
112.500,00
Bonfim > japapes2018

22/04 13:31
Trocas
30.000,00
michael > andersonfalcao

22/04 13:22
Compras
4.000,00
Daniel > angelo

22/04 13:22
Trocas
146.000,00
Daniel > angelo

22/04 13:16
Demissão
4.000,00
japapes2018 > Livre

22/04 13:16
Demissão
4.000,00
japapes2018 > Livre