Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


19/11 20:26
Compras
0,00
DT19 > Ricardo

19/11 20:25
Compras
0,00
DT19 > Kiko

19/11 20:22
Compras
0,00
DT19 > Gogo

19/11 20:21
Compras
0,00
DT19 > Daniel

19/11 20:20
Compras
0,00
DT19 > Maxwell

19/11 20:18
Compras
0,00
DT19 > Lucas

19/11 20:17
Compras
0,00
DT19 > Phillyp

19/11 20:15
Compras
0,00
DT19 > Holanda

19/11 20:14
Compras
0,00
DT19 > Alex

19/11 20:12
Compras
0,00
DT19 > Alexandre

19/11 20:11
Compras
0,00
DT19 > Rei1701

19/11 20:10
Compras
0,00
DT19 > Hericksson

19/11 20:08
Compras
0,00
DT19 > Helias

19/11 20:06
Compras
0,00
DT19 > Weslay

19/11 20:04
Compras
4.000,00
DT19 > Adolfo

19/11 20:03
Compras
0,00
DT19 > Falcão

19/11 19:48
Demissão
4.000,00
Rei1701 > Livre

19/11 19:29
Demissão
4.000,00
Alexandre > Livre

19/11 19:22
Demissão
4.000,00
Weslay > Livre

19/11 19:21
Demissão
4.000,00
Guilheiro > Livre

19/11 19:20
Demissão
4.000,00
Weslay > Livre

19/11 19:19
Demissão
4.000,00
Weslay > Livre

19/11 19:18
Demissão
4.000,00
Daniel > Livre

19/11 19:15
Demissão
4.000,00
Lucas > Livre

19/11 19:15
Demissão
4.000,00
Lucas > Livre

19/11 19:15
Demissão
4.000,00
Willian > Livre

19/11 19:15
Demissão
4.000,00
Willian > Livre

19/11 19:15
Demissão
4.000,00
Willian > Livre

19/11 19:08
Demissão
4.000,00
Mitorafael13 > Livre

19/11 19:07
Demissão
4.000,00
Maxwell > Livre

19/11 19:07
Demissão
4.000,00
Maxwell > Livre

19/11 19:07
Demissão
4.000,00
Maxwell > Livre

19/11 19:07
Demissão
4.000,00
Rei1701 > Livre

19/11 19:06
Demissão
4.000,00
Rei1701 > Livre

19/11 19:06
Demissão
4.000,00
Rei1701 > Livre

19/11 19:04
Demissão
4.000,00
Japa > Livre

19/11 19:04
Demissão
4.000,00
Hericksson > Livre

19/11 19:03
Demissão
4.000,00
lucashc2608 > Livre

19/11 19:03
Demissão
4.000,00
lucashc2608 > Livre

19/11 19:02
Demissão
4.000,00
Bonfim > Livre