Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:08
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 84-85

16/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:06
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:06
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:06
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:04
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 83

16/09 17:04
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 84-85

16/09 17:03
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 82

16/09 17:03
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 82

16/09 17:03
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 82

16/09 17:03
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 83

16/09 17:03
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 83

16/09 17:02
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 84-85

16/09 16:58
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 81

16/09 16:57
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores 84-85

16/09 16:56
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 16:55
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 16:55
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 16:39
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:38
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:38
Compras
0,00
Livre > Lendas

16/09 08:38
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:38
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:37
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:37
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:37
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:36
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:36
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:36
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:35
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81

16/09 08:15
Compras
0,00
Livre > Jogadores 81