Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


17/09 17:16
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 17:15
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 17:15
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:15
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:14
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:14
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:13
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:13
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:13
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:12
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:11
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores Deletados

17/09 17:11
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores Deletados

17/09 17:11
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:11
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > DT18

17/09 17:10
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 17:10
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 17:10
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 17:07
Compras
0,00
Jogadores 82 > DT18

17/09 17:05
Compras
0,00
Jogadores 82 > DT18

17/09 16:56
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:56
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:56
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:56
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:55
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:55
Compras
0,00
Jogadores 83 > DT18

17/09 16:51
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:51
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:50
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:50
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:49
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:49
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:48
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > L18

17/09 16:48
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:47
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:47
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:47
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:46
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:45
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18

17/09 16:45
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L17

17/09 16:44
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > L18