Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


18/09 15:39
Demissão
4.000,00
Daniel > Livre

18/09 15:39
Demissão
4.000,00
Daniel > Livre

18/09 15:38
Demissão
4.000,00
Daniel > Livre

18/09 15:30
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 15:29
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 15:11
Demissão
4.000,00
Japa > Livre

18/09 14:39
Demissão
4.000,00
Ricardo > Livre

18/09 14:22
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:19
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:16
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:16
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:16
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:15
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 14:15
Demissão
4.000,00
PV > Livre

18/09 13:48
Demissão
4.000,00
Aefrafael > Livre

18/09 13:40
Demissão
4.000,00
lucashc2608 > Livre

18/09 13:40
Demissão
4.000,00
lucashc2608 > Livre

18/09 13:40
Demissão
4.000,00
lucashc2608 > Livre

18/09 13:30
Demissão
4.000,00
Willian > Livre

18/09 12:41
Demissão
4.000,00
Aefrafael > Livre

18/09 12:41
Demissão
4.000,00
Aefrafael > Livre

18/09 12:35
Demissão
4.000,00
Aefrafael > Livre

18/09 12:13
Compras
4.000,00
Livre > Holanda

18/09 11:56
Demissão
4.000,00
Jefferson > Livre

18/09 11:56
Demissão
4.000,00
Jefferson > Livre

18/09 11:26
Demissão
4.000,00
Ricardo > Livre

18/09 11:26
Demissão
4.000,00
Ricardo > Livre

18/09 11:19
Empréstimo
0,00
Lendas > PV

18/09 11:19
Empréstimo
0,00
Lendas > Holanda

18/09 11:18
Empréstimo
0,00
Lendas > Phillyp

18/09 11:18
Empréstimo
0,00
Lendas > Marquinhos

18/09 11:17
Empréstimo
0,00
Lendas > Willian

18/09 11:17
Empréstimo
0,00
Lendas > Diego

18/09 11:17
Empréstimo
0,00
Lendas > Ricardo

18/09 11:17
Empréstimo
0,00
Lendas > Weslay

18/09 11:16
Empréstimo
0,00
Lendas > Rei1701

18/09 11:16
Empréstimo
0,00
Lendas > Hericksson

18/09 11:16
Empréstimo
0,00
Lendas > Jefferson

18/09 11:16
Empréstimo
0,00
Lendas > Gogo

18/09 11:15
Empréstimo
0,00
Lendas > Aefrafael