Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 82

16/09 19:46
Demissão
4.000,00
Jogadores 84-85 > Livre

16/09 19:44
Demissão
4.000,00
Jogadores 84-85 > Livre

16/09 19:44
Demissão
4.000,00
Jogadores 84-85 > Livre

16/09 19:44
Demissão
4.000,00
Jogadores 84-85 > Livre

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 82

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:43
Compras
0,00
Jogadores 84-85 > Jogadores 83

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85

16/09 19:42
Compras
0,00
Jogadores 86-87 > Jogadores 84-85