Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


16/09 19:52
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:52
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:51
Demissão
4.000,00
Jogadores 81 > Livre

16/09 19:50
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:50
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:50
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:50
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:49
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:49
Demissão
4.000,00
Jogadores 82 > Livre

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 82 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:49
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81

16/09 19:48
Demissão
4.000,00
Jogadores 83 > Livre

16/09 19:48
Demissão
4.000,00
Jogadores 83 > Livre

16/09 19:48
Demissão
4.000,00
Jogadores 83 > Livre

16/09 19:47
Compras
0,00
Jogadores 83 > Jogadores 81