Seja bem vindo

PLB - PES League Brasil

Negociação


17/09 07:39
Compras
0,00
Jogadores 81 > Jogadores Draft

17/09 07:36
Compras
0,00
Jogadores Draft > Jefferson

17/09 07:36
Compras
0,00
Livre > Phillyp

16/09 22:21
Compras
0,00
Jogadores 81 > Mitorafael13

16/09 21:17
Demissão
-4.000,00
Jefferson > Livre

16/09 21:15
Demissão
-4.000,00
Jefferson > Livre

16/09 21:14
Compras
4.000,00
Jogadores 82 > Ricardo

16/09 21:09
Demissão
-4.000,00
Phillyp > Livre

16/09 21:08
Demissão
-4.000,00
Phillyp > Livre

16/09 21:08
Demissão
-4.000,00
Phillyp > Livre

16/09 21:07
Demissão
-4.000,00
Phillyp > Livre

16/09 21:07
Compras
4.000,00
Jogadores 82 > Phillyp

16/09 21:06
Demissão
-4.000,00
Lucas > Livre

16/09 21:06
Demissão
-4.000,00
Lucas > Livre

16/09 21:04
Demissão
-4.000,00
Mitorafael13 > Livre

16/09 21:04
Demissão
-4.000,00
Ricardo > Livre

16/09 21:00
Demissão
-4.000,00
Ricardo > Livre

16/09 20:55
Demissão
-4.000,00
Carlos > Livre

16/09 20:55
Compras
4.000,00
Livre > Carlos

16/09 20:55
Demissão
-4.000,00
Carlos > Livre

16/09 20:51
Demissão
4.000,00
Sugarvvc > Livre

16/09 20:51
Compras
0,00
Livre > Sugarvvc

16/09 20:50
Demissão
-4.000,00
Japa > Livre

16/09 20:49
Demissão
-4.000,00
PV > Livre

16/09 20:48
Demissão
-4.000,00
Marquinhos > Livre

16/09 20:48
Demissão
-4.000,00
Aefrafael > Livre

16/09 20:47
Compras
4.000,00
Jogadores 83 > lucashc2608

16/09 20:47
Demissão
-4.000,00
lucashc2608 > Livre

16/09 20:47
Demissão
-4.000,00
lucashc2608 > Livre

16/09 20:47
Demissão
-4.000,00
lucashc2608 > Livre

16/09 20:45
Demissão
-4.000,00
Hericksson > Livre

16/09 20:45
Demissão
-4.000,00
Hericksson > Livre

16/09 20:45
Demissão
-4.000,00
Hericksson > Livre

16/09 20:43
Demissão
-4.000,00
Guilheiro > Livre

16/09 20:43
Demissão
-4.000,00
Guilheiro > Livre

16/09 20:42
Demissão
-4.000,00
Diego > Livre

16/09 20:42
Demissão
-4.000,00
Diego > Livre

16/09 20:40
Demissão
-4.000,00
Angelo > Livre

16/09 20:36
Demissão
-4.000,00
Helias > Livre

16/09 20:35
Demissão
-4.000,00
Helias > Livre